A U G   1 2   ,   2 0 1 4


P.T. (Silent Hill)

Publisher: Sony Computer Entertainment
Developer: 7780s Studios
Platform: PS4
Genre: Survival Horror Adventure
Origin: North America, Europe
Release: TBA

 

Sony's new horror game P.T. from developer 7780s Studios is revealed as a new Silent Hills game from Hideo Kojima and Guillermo de Toro, staring The Walking Dead's Norman Reedus.

Staff list for thie game: Akihiro Teruta, Akira Kanke, Hiroyuki Nakayama, Jorge Lescale, Keiichi Kono, Ken Mendoza, Kenichiro Imaizumi, Koichiro Ito, Kohei Tsuchiya, Ludvig Forssell, Masahiro Nose, Masakazu Kato, Masayuku Suzuki, Nobumitsu Tanaka, Shintaro Naka, Shogo Asai, Shota Hirasawa, Shunsuke Kanikawa, Soojin Kim, Takashi Nakagawa, Takayuki Aoki, Tsutomu Kokufu, Yasuhiro Ikoma and Youngho Kim

Trailer stars 01:16:24